ZÁPIS 2021

Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v základní škole
pro školní rok 2021/2022

V souladu s ustanovením § 36, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Základní škola, Horní Čermná,okres Ústí nad Orlicí, příspěvková organizace, svou ředitelkou oznamuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným číslem jednacím s výsledkem řízení u každého uchazeče

č.j. 94.2/ZŠHČ/ET – přijat/a
č.j. 95.2/ZŠHČ/ET – přijat/a
č.j. 96.2/ZŠHČ/ET – přijat/a
č.j. 97.2/ZŠHČ/ET – přijat/a
č.j. 98.2/ZŠHČ/ET – přijat/a
č.j. 99.2/ZŠHČ/ET – přijat/a
č.j. 100.2/ZŠHČ/ET – přijat/a
č.j. 101.2/ZŠHČ/ET – přijat/a
č.j. 102.2/ZŠHČ/ET – povolen odklad školní docházky o jeden rok

v Horní Čermné dne 30.4.2021
Mgr. Eva Trojková – ředitelka školy

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (adresa datové schránky – dfcydqf),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – reditel@zshornicermna.cz,
3. poštou – Horní Čermná 128; 56156,
4. osobní podání (podepsané vložit do poštovní schránky na školní budově).
Vše je možné podat nejpozději do 30. dubna 2021.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Potřebné dokumenty jsou ke stažení zde:

žádost  o přijetí – zde

zápisový lístek – zde

žádost o odklad – zde

Prosím o vyplnění a předání jedním z výše uvedených způsobů. Děkuji.