Informace k provozu školy od 17. května 2021

Podle rozhodnutí vlády ze dne 10. května 2021 se mění účast žáků na prezenčním vzdělávání. Všem žákům je od 17. května umožněna osobní přítomnost na základní škole bez rotace. Výuka bude probíhat podle stanoveného rozvrhu.

Ve školní družině dochází ke zrušení všech omezení a bude v provozu podle původního časového rozvrhu. Rovněž bude v provozu ranní družina.

Testování žáků preventivním antigenním testem bude probíhat jednou týdně, test bude proveden vždy první den osobní přítomnosti žáka.

Při organizaci vzdělávání bude podle možností omezen kontakt mezi žáky z různých tříd a skupin. Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě nemusí mít žák ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry.

Mgr. Eva Trojková

Rubriky: novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k provozu školy od 17. května 2021

5. 5. 2021 – výsledky zápisu

Na stránce ZÁPIS 2021 jsou zveřejněny výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/22.

Rubriky: novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 5. 5. 2021 – výsledky zápisu

pondělí 3. 5. 2021 – 6. a 8. ročník jde do školy

Podle čerstvého rozhodnutí vlády jdou od pondělí 3. 5. 2021 do školy rotačně žáci druhého stupně i v Pardubickém kraji. V pondělí jdou do školy žáci 6. a 8. ročníku. Pro pobyt ve škole je nutná chirugická rouška. Může být i nano rouška. Nelze tedy použít roušky doma šité, ani šály, nákrčníky apod, tak jak tomu bylo na podzim. Děkuji za pochopení a dodržování tohoto nařízení. Sledujte nadále tisk a tv. Může se vše ještě změnit…

Rubriky: novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem pondělí 3. 5. 2021 – 6. a 8. ročník jde do školy

7. 4. 2021 doplnění informaci k nástupu do školy

V sekci aktuálně – školní rok 2020/2021 doplněn odkaz na instruktážní video k testování.

Rubriky: novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 7. 4. 2021 doplnění informaci k nástupu do školy

7. 4. 2021 – 1. fáze návratu do škol – zdroj MŠMT

Návrh první fáze návratu dětí, žáků a studentů do škol zohledňuje primárně vzdělávací a výchovné hledisko. Je tedy navržen tak, aby umožnil návrat co největšího množství dětí, žáků a studentů, u nichž je s ohledem na průběh školního roku další setrvání na distanční výuce nejvíce problematické. Zároveň je potřeba návrat k prezenční výuce samozřejmě vyvážit organizačními a režimovými opatřeními. Jejich cílem je minimalizovat rizika šíření onemocnění COVID-19 ve školách a vytvořit podmínky pro trvalý návrat k prezenčnímu vzdělávání až do konce tohoto školního roku.

Proč rotace na 1. stupních základních škol?

Jednou větou: Protože rotace snižují riziko šíření COVID-19 až o 80 % i bez dalších opatření, a pomáhají tak vytvořit bezpečný a především dlouhodobě udržitelný režim prezenční výuky pro děti, učitele a jejich blízké. Jsou tak nejen zárukou předvídatelného a jasného režimu pro děti na 1. stupni ZŠ, ale umožňují i rychlejší návrat ostatních dětí, především na 2. stupni ZŠ.

Ze vzdělávacího a výchovného pohledu MŠMT považuje za nejvyšší prioritu v první fázi v oblasti základního školství návrat žáků všech ročníků prvního stupně k prezenční výuce. Na základě podnětů a odborných stanovisek epidemiologů a dalších expertů je s ohledem na velikost této skupiny žáků (530 tisíc) nezbytné nastavit rotační princip celých tříd, a to tak, aby v každém týdnu byla ve škole přítomna cca polovina žáků 1. stupně s tím, že každý žák je jeden vyučovací týden ve škole přítomen (5 dní) a následující týden se vzdělává distančním způsobem (5 dní distanční výuky + 4 volné dny). Tento režim snižuje podle modelů šíření COVID-19 ve škole epidemické riziko až o 80 % bez dalších omezení, a vytváří tak mimo jiné bezpečné prostředí pro děti, učitele a jejich blízké tím, že vytváří přirozenou izolaci všech žáků.

MŠMT si uvědomuje, že rotace celých tříd není zejména pro žáky 1. a 2. ročníků ze striktně pedagogického pohledu ideální, je však v tuto chvíli nutná proto, aby se žáci a učitelé mohli vrátit do škol bezpečně a dlouhodobě udržitelně, abychom v co nejkratším sledu mohli následně přistoupit také ke druhé fázi (návrat žáků 2. stupně k rotační prezenční výuce) a v rámci první fáze zohlednit také priority v ostatních segmentech regionálního školství – s ohledem na nutnost citlivě vyvažovat nejenom „zátěž“ samotných budov škol, ale také celkovou mobilitu ve veřejném prostoru. V první fázi tak není možné uvažovat o návratu žádných žáků 2. stupně k prezenční výuce, a to ani v případě těch nejmenších ZŠ, kde to z čistě individuálního pohledu dané školy nemusí působit zcela logicky.

MŠMT je však zároveň připraveno zohlednit specifickou situaci „malých“ základních škol s málopočetnými třídními kolektivy na 1. stupni základních škol. Po konzultaci se zástupci základních škol tak nebude rotace žáků nezbytná v případě těch základních škol, které mají na 1. stupni nejvýše 75 žáků, pokud je 1. stupeň stavebně, provozně i organizačně zcela oddělen od 2. stupně základní školy (a to včetně zařízení školního stravování). Výjimku z rotace tak budou mít nejenom tzv. malotřídky a malé ZŠ pouze s třídami prvního stupně, ale také ty plně organizované ZŠ, v nichž se 1. stupeň „chová“ fakticky jako zcela samostatná prvostupňová škola. Je tomu tak proto, že v těchto školách tvoří děti malé homogenní skupiny do 15 dětí.

Proč ne testování v domácím prostředí žáka?

Jednou větou: Protože testování slouží k ochraně druhých. Musí tak být jisté, že test bude proveden správně a především, že pozitivní test v kolektivu povede k dalším ochranným krokům vůči ostatním spolužákům. Takovou záruku u domácích testů nemáme.

MŠMT pečlivě zvažovalo organizační a logistické nastavení povinného plošného screeningu formou neinvazivních Ag či PCR testů ve vazbě na smysl a účel jeho nastavení (ochrana veřejného zdraví, a to nejenom samotného testovaného žáka, ale i jeho spolužáků, s nimiž byl žák v posledním období ve škole v kontaktu).

Uvedené se promítá i v požadavku epidemiologů směřujícího k tomu, že důsledkem pozitivního výsledku Ag testu konkrétního dítěte, žáka či studenta bude odchod ze školy (přechod na distanční výuku) všech dětí, žáků a studentů, s nimiž byl daný jedinec ve vymezeném období v kontaktu.

Je proto nezbytné zajistit, aby průběh testování byl nastaven spolehlivě a poskytoval validní výsledky.

Z tohoto důvodu není možné (alespoň v počáteční fázi, před evaluací funkčnosti tohoto systému) připustit testování v domácím prostředí dítěte, neboť toto nastavení by mohlo vést jednak k tomu, že

  • test nebude proveden správným způsobem v souladu s pokyny výrobce, a neposkytne tak relevantní výsledek,
  • případný pozitivní výsledek Ag testu nebude rodičem žáka škole oznámen, a požadavek na ochranu veřejného zdraví třetích osob (jeho spolužáků či zaměstnanců školy) tak nebude moci být naplněn.

MŠMT však počítá s tím, že v případě dětí v mateřské škole a žáků 1. a 2. ročníků ZŠ bude moci být zákonný zástupce při testování ve škole přítomen tak, aby mohl být svému dítěti oporou (jak psychickou, tak fyzickou – formou asistence při testování samotném).

Proč zatím nemají prezenční výuku žáci druhého stupně základních škol?

Jednou větou: Školy jako národní prioritu budeme otevírat ve stále nepříznivé epidemické situaci s čerstvou zkušenosti ze zemí, které po nedávném otevření škol zažívají další vlny nárůstu onemocnění COVID-19. Museli jsme upřednostnit nejmenší děti a žáky konající praktickou výuku, kterou lze distančně realizovat jen ve velmi omezené míře. Věříme, že se ukáže, že první fáze otevření škol v navrženém režimu nezpůsobí prudký nárůst případů, a bude tak možné 2. stupeň ZŠ brzy a bezpečně vrátit do škol ve druhé fázi.

Navrhovaná opatření jsou pečlivě provazována s epidemiologickou situací a dosavadními poznatky o šíření viru ve školním prostředí opřenými o odborné studie. Rovněž se významně přihlíží k věku žáků a reálným možnostem distančního vzdělávání. Proto se zapojením žáků do prezenční výuky na 2. stupni základní školy a nižším stupni gymnázia počítá až v druhé etapě. Neznamená to v žádném případě opomenutí těchto žáků a nezohledňování jejich vzdělávacích potřeb. Navržené etapy jsou koncipovány s důrazem na udržitelnost nastaveného systému do konce školního roku.

Nicméně již v první fázi návratu navrhuje MŠMT možnost realizace dobrovolných skupinových konzultací pro max. 6 žáků 2. stupně ZŠ, pokud se jedná o žáky ohrožené školním neúspěchem či žáky 9. ročníků připravující se na přijímací zkoušky ke střednímu vzdělávání.

Jaký bude režim testování dětí, žáků a studentů?

V první fázi se tak bude ve školách testovat 2x týdně neinvazivními antigenními testy, které budou distribuovány z centrální úrovně státu do jednotlivých škol (s odběrem z přední části nosu). Testovat se bude pravidelně v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky výhradně ve škole proto, aby byla nákaza ve třídě co nejdříve odhalena a bylo možné řešit celou třídu jako ohnisko, kdy budou všichni posláni domů a indikováni na test. Účast na testování bude podmínkou přítomnosti dítěte, žáka či studenta na prezenční výuce ve škole.

Testy mají povahu tzv. samotestů, to znamená, že si test provádí sám žák či student pod dohledem zaměstnance školy pověřeného k tomuto ředitelem školy. U dětí v MŠ, mladších žáků 1. stupně ZŠ a žáků se zdravotním postižením však bude připuštěna účast zákonného zástupce při testování (viz výše).

Již v první fázi návratu však MŠMT počítá s tím, že školám bude umožněno nahradit testování antigenními testy 2x týdně testováním neinvazivními PCR testy 1x týdně. Centrálně z úrovně státu však bude pro první fázi návratu školáků zajištěn nákup a distribuce pouze antigenních testů.

Rubriky: novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 7. 4. 2021 – 1. fáze návratu do škol – zdroj MŠMT

30. 3. 2021 jarní obrázky v obci

Přejeme vám krásný den!
Možná jste už při svých toulkách po naší obci narazili na výkresy našich žáků a přání krásného dne, nebo taky možná ne. Pak byste měli co nejrychleji vyrazit na procházku 🙂  Žáci prvního stupně pro vás nakreslili obrázky, aby vám zpříjemnili tuto nelehkou dobu. Obrázky jsme pak různě vyvěsili po Čermné. Doufám, že se dětem svými obrázky podařilo vylepšit vám náladu a vyvolat úsměv pod rouškou. Děkuji kolegům a všem žákům, kteří se podíleli na přípravě.

Obrázky také najdete ve fotogalerii.
Martina Dušková

Rubriky: novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 30. 3. 2021 jarní obrázky v obci

27. 2. 2021 aktuální stav

Od pondělí 1. 3. 2021 podle nařízení vlády probíhá pouze distanční výuka pro všechny ročníky. Tedy i pro 1. – 3. ročník.

Rubriky: novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 27. 2. 2021 aktuální stav

24. 2. 2021 aktuální informace

Od čtvrtka 25. 2. 2021 (nejpozději od pondělí 1. 3. 2021) mají žáci povinnost nosit nařízením MZ ČR v budově školy „chirurgickou“ roušku. Látková ústenka již není povolena.

Rubriky: novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 24. 2. 2021 aktuální informace

17. 2. 2021 Literární soutěž

Na podzim loňského roku vyhlásila Městská knihovna Lanškroun již 8. ročník literární soutěže. Úspěšné práce dětí si můžete přečíst v sekci Škola – Práce dětí

Rubriky: novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 17. 2. 2021 Literární soutěž

26. 12. 2020 – návštěva muzea

Dne 11. prosince jsme (4. a 5. třída) jeli do městského muzea v Lanškrouně na výstavu Veroniky Balcarové, která se jmenovala Pohádkové Vánoce.
Ještě před výstavou jsme si prohlédli dřevěný betlém s lanškrounskými osobnostmi.
Na výstavě jsme viděli krásné ilustrace pohádkových postav.
Děkujeme, že jsme tam mohli být.
Jakub Marek, 5. ročník

Naše třída navštívila dne 11. prosince výstavu Pohádkové Vánoce v muzeu v Lanškrouně.
Ráno jsme jeli autobusem. Nejprve jsme si prohlédli dřevěný betlém. Potom jsme šli na výstavu, kde jsme měli za úkol vypracovat pracovní list.
Po výstavě jsme šli zpět na autobus, kterým jsme dojeli do Nepomuk.
Odtud jsme šli zpátky do Horní Čermné pěšky.
Jan Beran, 5. ročník

Akce Pohádkové Vánoce Veroniky Balcarové se konala v pátek 11. prosince 2020 v městském muzeu v Lanškrouně. Líbil se mi betlém, knížky a básničky. Venku před muzeem byl zvon, na který jsme si mohli zazvonit a myslet si nějaké přání.
Děkuji, že jsem se tam mohl podívat, bylo to hezké.
Matěj Valčák 5. ročník

Rubriky: novinky | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 26. 12. 2020 – návštěva muzea